DATA_Analytic

Data Analytics for Smart Factory

Data Analytics for Smart Factory ในยุคดิจิทัล ข้อมูลมากมายควรเลือกเก็บอะไร และมั่นใจได้อย่างไรว่า ข้อมูลนั้นถูกนำมาวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในงบประมาณและไม่ทำให้สูญเสียโอกาส Data Analytics คือ คลังข้อมูลที่ถูกสังเคราะห์ เพื่อให้การตัดสินใจ ฉับไว และ เฉียบคมองค์กรสามารถสร้างผลกำไร หรือแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี เนื้อหาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องกับ Data Analyticsและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

IIoT_Key_Success

IIoT a Key Success for Smart Factory

IIoT a Key Success for Smart Factory ในยุคดิจิทัล 5G ข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรค ในเรื่องอุปกรณ์ และงบประมาณที่ไม่เอื้ออำนวยให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็น Digital Tranformation ได้หมดไป Industrial Internet of Things (IIoT) คือ เครื่องมือที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมในปัจจุบันเมื่อผู้บริหารสามารถเห็นสถานะเครื่องจักร (Real Time) พร้อมกันในหน้าจอเดียว เนื้อหาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจ Industrial Internet of Thingsและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Digital_Mindset

Digital Mindset for Smart Factory

Digital Mindset for Smart Factory Industrial Tranformation การจะก้าวไปถึงจุดนั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรเริ่มพัฒนา คน เครื่องจักร หรือ ซอฟแวร์ ก่อนดี ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด Digtal Mindset เปรียบเสมือน การติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าเริ่มต้นถูกองค์กรปรับตัวได้ไวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องกับ Digital Mindsetเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง  

Smart_Maintenance_For_Smart_Factory

Smart Maintenance for Smart Factory

Smart Maintenance for Smart Factory ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากการสังเคราะห์ข้อมูลมากมาย ทำให้งาน Maintenance เปลี่ยนเป็น Preventive Maintenance ได้อย่างไร? การบำรุงรักษา ก่อนการซ่อม อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทำได้จริงหรือ? ปัญหาเดิม ๆ ที่ทุกคนรู้ แต่ไม่มีใครแก้ไขได้ จะบริหารจัดการได้ จนปัญหานั้นค่อย ๆ ดีขึ้น และหมดไป สามารถทำได้จริงเมื่อทุกคนยอมรับและช่วยกันได้อย่างไร? อุตสาหกรรม 4.0 ยุคดิจิทัล ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการลงทุนเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ต้องมั่นใจและเข้าใจ เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Smart Maintenance คือ หัวใจที่ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพทำให้องค์กรสร้างผลกำไรและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เนื้อหาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

H Real_Time_OEE

Maximize Performance with Real Time OEE

Maximize Performance with Real Time OEE Real Time OEE มีประโยชน์อย่างไร สูตรคำนวณและมาตรฐานของ OEE ในธุรกิจแต่ละประเภทเหมือนหรือแตกต่างกัน ควรเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม Maximize Performance จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อ Real Time OEE แสดงข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว เพียงพอให้ผู้บริหารและทีมงาน ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจจริงหรือ เนื้อหาหลักสูตรทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถูกออกแบบมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และเห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงเมื่อ Real Time OEE ทำงานควบคู่กับ Data Analytics